News and Notices


प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्ग दर्शन

Submit By : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्ग दर्शन