Directives

S.N. Title
1 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
2 कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७५
3 कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०७५
4 बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
5 आ.व. ०७५।०७६ को आय व्ययको विवरण
6 आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
7 कर्णाली प्रदेश, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
8 विनियोजन ऐन २०७४
9 भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५
10 कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
11 कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
12 कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
13 कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५
14 कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, २०७५
15 कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५
16 कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५
17 कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५
18 सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्देशिका २०७५