Directives

S.N. Title
1 कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन
2 कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५
3 जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि (स्वीकृत मिति २०७६/०७/२९)
4 कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन सहित
5 कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तेस्रो संशोधन सहित
6 कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ (स्वीकृत मिति २०७६/०७/१९ गते)
7 मिति २०७५ माघ ५ र ६ गते सुर्खेतमा आयोजना भएको विज्ञहरुको सुझाव सँगालो
8 कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन २०७५
9 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन ऐन
10 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक विधेयक
11 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट वक्तव्य
12 कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरु
13 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
14 कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७५
15 बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
16 कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०७५
17 आ.व. ०७५।०७६ को आय व्ययको विवरण
18 आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
19 कर्णाली प्रदेश, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
20 विनियोजन ऐन २०७४
21 भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५
22 कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
23 कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
24 कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
25 कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, २०७५
26 कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५
27 कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५
28 सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्देशिका २०७५