S.N. Title
1 वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा बरोबर सोधिने प्रश्नहरु
2 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७५ (पाँच मन्त्रालय)
3 स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५
4 आर्थिक विधेयक-२०७५
5 खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५