S.N. Title
1 विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - नगरपालिका/गाँउपालिका सबै ।
2 ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर बहत्तर संकलन सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण - सवै नगरप
3 कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ७९ स्थानीय तहलाई जाने अनुदान तथा राजस्व बाडँफाँड रकम