Publications

S.N. Title
1 वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा बरोबर सोधिने प्रश्नहरु
2 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७५ (पाँच मन्त्रालय)
3 स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५
4 आर्थिक विधेयक-२०७५
5 खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५
6 विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - नगरपालिका/गाँउपालिका सबै ।
7 ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर बहत्तर संकलन सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण - सवै नगरप
8 कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ७९ स्थानीय तहलाई जाने अनुदान तथा राजस्व बाडँफाँड रकम