Publications

S.N. Title
1 कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७८
2 कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८
3 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आ.व. २०७७-७८
4 आ.व. २०७८-७९ को बजेट वक्तव्य
5 व्यय अनुमानको विवरण आ.व. २०७८-७९
6 विनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु
7 कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र
8 कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन
9 कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ (पहिलो संशोधन)
10 कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५
11 जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि (स्वीकृत मिति २०७६/०७/२९)
12 कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन सहित
13 कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तेस्रो संशोधन सहित
14 कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ (स्वीकृत मिति २०७६/०७/१९ गते)
15 मिति २०७५ माघ ५ र ६ गते सुर्खेतमा आयोजना भएको विज्ञहरुको सुझाव सँगालो
16 कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन २०७५
17 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन ऐन
18 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक विधेयक
19 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट वक्तव्य
20 कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरु
21 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
22 कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७५
23 बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
24 कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०७५
25 आ.व. ०७५।०७६ को आय व्ययको विवरण
26 आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
27 कर्णाली प्रदेश, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
28 विनियोजन ऐन २०७४
29 भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५
30 कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
31 कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
32 कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
33 कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, २०७५
34 कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५
35 कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५
36 सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
37 वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा बरोबर सोधिने प्रश्नहरु
38 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७५ (पाँच मन्त्रालय)
39 स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५
40 आर्थिक विधेयक-२०७५
41 खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५
42 विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - नगरपालिका/गाँउपालिका सबै ।
43 ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर बहत्तर संकलन सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण - सवै नगरप
44 कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ७९ स्थानीय तहलाई जाने अनुदान तथा राजस्व बाडँफाँड रकम