मन्त्रालयको बारे

कर्णाली प्रदेशको वित्तीय तथा योजनासँग सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिहरुको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजश्व संकलन, आर्थिक विकास तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

भूमिका/कार्य जिम्मेवारी:

  • आर्थिक तथा राजश्व नीति, आर्थिक प्रशासन र नियन्त्रण सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

  • आर्थिक विश्लेषण

  • आर्थिक साधनहरुको बाँडफाँड

  • आय-व्यय विवरण (बजेट)

  • राजश्व संकलन

  • आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र समन्वय

  • वैदेशिक ऋण अनुदान

  • तलब भत्ता दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, निवृत्तीभरण, उपदान लगायत आर्थिक दायित्व र सेवा सुविधा सम्बनधी विषय ।

सरकारी कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा प्रशासन ।